วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ประวัติของวันแรงงาน

วันแรงงาน
หลายคนอาจจะรู้ว่า ทุกวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี คือวันแรงงานแห่งชาติ แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่า วันนี้มีที่มาหรือประวัติอย่างไร? ทำไมจึงมีความสำคัญ วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ขอแนะนำข้อมูลไว้เป็นความรู้ติดตัวนะครับ (ดูเอาว่า Google ยังยกวันแรงงานไว้ที่หน้าแรกเลย)

แรงงาน สำคัญอย่างไร?

แรงงาน คือพลังการผลิต นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ พลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้น ความมั่นคงก้าวหน้า หรือความอ่อนแอล้าหลังทางเศรษฐกิจย่อมชี้ขาดด้วยพลังการผลิต คือแรงงาน เมื่ออุตสาหกรรมขยายตัว แรงงานก็มีปัญหา และปัญหาแรงงานดังกล่าวก็มีความสลับ ซับซ้อนยิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง แรงงานก็คือ ฟันเฟืองสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งอันที่จริงน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ แต่กลับโดนมองข้ามและเอารัดเอาเปรียบ ทำให้หลายประเทศให้ความสำคัญกับแรงงานมากกว่าแต่ก่อนครับ

ประวัติวันแรงงาน

แต่เดิมในประเทศยุโรปส่วนมาก ก็กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงาน หรือที่เรียกว่า “วันกรรมกรสากล” หรือ วันเมย์เดย์ ยกเว้น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ที่ถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน

ในเมืองไทยเริ่มมีการจัดการบริหารแรงงานขึ้นใน พ.ศ.2475 เมื่อรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ.2475

วันแรงงานแห่งชาติ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.