7 โรคที่ห้ามโฆษณาชวนเชื่อ

โฆษณายารักษาโรค
มีข่าวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขครับ เรื่อง “โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณา” ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วครับ แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างไร เราลองมาดูกันนะครับ

 ************************************************

ประกาศฉบับดังกล่าว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ให้โรคหรืออาการของโรคของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ห้ามโฆษณาคุณประโยชน์ของ เครื่องมือแพทย์ว่าสามารถป้องกัน บำบัด บรรเทา รักษา

(๑) มะเร็ง
(๒) เบาหวาน
(๓) อัมพฤกษ์ อัมพาต
(๔) โรคทางจิตเวช
(๕) โรคความดันโลหิต
(๖) โรคหรืออาการของโรคทางสมอง หัวใจและหลอดเลือด ปอด ม้าม ตับ ไต
(๗) เอดส์

 

ความใน (๑) (๒) (๔) (๕) และ (๖) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ความใน (๓) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
ความใน (๗) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการโฆษณาถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเอดส์ต่อประชาชน
ลงนาม ประกาศ โดย ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 ************************************************

ถ้าจะให้ผมพยายามอธิบายแบบสั้นที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุด เพื่อจะบอกว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไร ผมขอสรุปสั้นๆ นะครับ

“ตอนนี้มีกฎหมายห้ามโฆษณา ว่า มียาหรือเครื่องมือ (เรียกรวมๆ ว่าเครื่องมือแพทย์) ที่สามารถรักษา 7 โรคต่อไปนี้คือ มะเร็ง,เบาหวาน,อัมพฤกษ์ อัมพาต,จิตเวช,ความดันโลหิต,โรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับสมอง หัวใจ หลอดเลือด ปอด ม้าม ตับไต และโรคเอดส์”

ซึ่งหมายความว่า หากคุณไปเจอโฆษณาหรือประกาศทางเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆ ว่ามียาหรือเครื่องมือที่รักษาโรคทั้ง 7 โรคนี้ได้ ถือว่าโฆษณานั้นมีความผิดนะครับ และถ้าใครเป็นผู้ลงโฆษณาหรือประกาศนั้นๆ ก็จะถือว่ามีความผิดไปด้วยนะครับ

ฝากเตือนไว้นะครับ สำหรับผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะครับ ด้วยความเห็นส่วนตัวของผมอยากจะบอกว่า มันก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วครับ เพราะโรคเหล่านี้ ขนาดรักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัยแบบปกติ ยังเป็นเรื่องยากเลยครับที่จะหายขาดได้ ส่วนใหญ่ทีโฆษณาสรรพคุณรักษาโรคนั้นโรคนี้ได้ ส่วนใหญ่หลอกลวงทั้งนั้นแหละครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.