ปุ่มลัด,คำสั่งลัดสำหรับ Windows 8


ผมเชื่อว่า ตอนนี้หลายคนกำลังเริ่มใช้งาน Windows 8 หลายคนอาจจะกำลังงงๆ เวลาใช้งานสลับไปมาระหว่าง Desktop กับ Windows 8 UI รวมทั้งการใช้งานทั่วไป วันนี้ทางมานาคอมพิวเตอร์เลยอยากจะเสนอปุ่มลัด (Hotkey) เพื่อการใช้งาน Windows 8 ที่ราบรื่นขึ้นครับ

ปุ่มลัดสำหรับ Windows 8 (ใช้ร่วมกับปุ่ม Windows key)

Windows key:  เป็นการสลับการใช้งานระหว่างหน้า Desktop กับ Windows 8 UI โดยหน้า Desktop จะแสดงโปรแกรมล่าสุดที่ใช้งานครับ
Windows key + C: ลัดเข้าสู่ส่วน charms bar (เมนูที่อยู่ด้านขวาของจอครับ)
Windows key + Tab: ลัดเข้าสู่ส่วน Modern Desktop Taskbar เพื่อการเปลี่ยนภาษา
Windows key + I:  ลัดเข้าสู่ส่วน Settings charm เพื่อปรับแต่งค่าต่างๆ
Windows key + H: ลัดเข้าสู่ส่วน Share charm
Windows key + K: ลัดเข้าสู่ส่วน Devices charm
Windows key + Q: ลัดเข้าสู่ส่วนหน้าการค้นหา Apps
Windows key + F: ลัดเข้าสู่ส่วนหน้าการค้นหา Files ต่างๆ
Windows key + W: ลัดเข้าสู่ส่วนหน้าการตั้งค่าการค้นหา
Windows key + P: ลัดเข้าสู่ส่วนหน้าการตั้งค่าหน้าจอที่สอง
Windows key + Z: ส่งเข้าสู่ App Bar เมื่อมีการเปิด App บนหน้า Modern Desktop
Windows key + X: ลัดเข้าสู่หน้า Windows Tools Menu
Windows key + O: Lock screen orientation
Windows key + . : Move the screen split to the right
Windows key + Shift + . : แบ่งหน้าจอ โดยเคลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
Windows key + V: ดูสถานะของการแจ้งเตือนทั้งหมด
Windows key + Shift + V: ดูสถานะของการแจ้งเตือนทั้งหมด แบบ reverse order
Windows key + PrtScn: จับภาพหน้าจอ พร้อมบันทึกลงในแฟ้มรูปภาพ
Windows key + Enter: เปิดระบบ  Narrator
Windows key + E: เปิดหน้า Computer (My Computer เดิม)
Windows key + R: เปิดส่วนของ Run
Windows key + U: เปิดส่วนของ Ease of Access Center
Windows key + Ctrl + F: เปิดส่วนของการค้นหา
Windows key + Pause/Break: เปิดส่วนหน้าของระบบ
Windows key + 1..10: เปิดโปรแกรมที่แสดงอยู่ตรงส่วน Taskbar โดยตำแหน่งเรียงตามหมายเลข (เปิดทีละโปรแกรม)
Windows key + Shift + 1..10: เปิดโปรแกรมที่แสดงอยู่ตรงส่วน Taskbar โดยตำแหน่งเรียงตามหมายเลข (เปิดเรียงขึ้่นมาทั้งหมด)
Windows key + Ctrl + 1..10: เปิดโปรแกรมที่แสดงอยู่ตรงส่วน Taskbar โดยตำแหน่งเรียงตามหมายเลข (เปิดเรียงขึ้่นมาทั้งหมด)
Windows key + Alt + 1..10: เข้าสู่ส่วนของ Jump List ในแต่ละโปรแกรมบน Taskbar โดยตำแหน่งเรียงตามหมายเลข
Windows key + B: เลือกแสดงในส่วนของ  Notification โดยใช้ปุ่มลูกศรในการเลือก และใช้ปุ่ม enter ในการเปิดโปรแกรมที่เลือกนั้น
Windows key + Ctrl + B: เข้าสู่โปรแกรมที่แสดงข้อความในส่วนของ Notification
Windows key + T: หมุนวนโปรแกรมที่แสดงบน Taskbar
Windows key + M: ย่อหน้าต่างของโปรแกรมนั้นทั้งหมด
Windows key + Shift + M: ขยายหน้าต่างโปรแกรมนั้นที่ย่อทั้งหมด
Windows key + D: แสดง/ซ่อนโปรแกรมที่อยู่หน้า Desktop ทั้งหมด
Windows key + L: ล็อคหน้าจอ
Windows key + Up Arrow: ลดขนาดหน้าต่างโปรแกรมที่ใช้ปัจจุบัน
Windows key + Down Arrow: เพิ่มขนาดหน้าต่างโปรแกรมที่ใช้ปัจจุบัน
Windows key + Home: ย่อหน้าต่างทั้งหมด โดยยังแสดงอยู่บนหน้าจอเหมือนเดิม
Windows key + Left Arrow: ย่อหน้าต่างไปไว้ทางซ้ายของหน้าจอ
Windows key + Right Arrow: ย่อหน้าต่างไปไว้ทางขวาของหน้าจอ
Windows key + Shift + Up Arrow: ขยายหน้าต่างที่ใช้งานปัจจุบันจากบนลงล่างหน้าจอ
Windows key + Shift + Left/Right Arrow: ย้ายหน้าต่างที่ใช้งานจากหน้าจอแรกไปหน้าจอถัดไป
Windows key + F1: เปิดหน้า Windows Help and Support

ปุ่มลัดสำหรับหน้าจอ Windows 8 UI

PageUp: เลื่อนเดินหน้า (บนหน้าจอ Modern Desktop Start screen)
PageDown: เลื่อนถอยหลัง (บนหน้าจอ Modern Desktop Start screen)
Esc: ปิดส่วน charm bar
Ctrl + Esc: สลับไปยังหน้า Modern Desktop Start screen โดยแสดงโปรแกรมที่ใช้งานล่าสุด
Ctrl + Mouse scroll wheel (ตัวเลื่อนที่อยู่กลางเม้าส์) : เปิดการทำงานของ Semantic Zoom บนหน้า Modern Desktop

ปุ่มลัดสำหรับ Windows 8 (ใช้ร่วมกับปุ่มอื่นๆ)

Alt: แสดง/ซ่อน Menu Bar
Alt + D: เลือกข้อความบน Address Bar
Alt + P: แสดงส่วนของ Preview Pane ใน Windows Explorer
Alt + Tab: หมุนไปข้างหน้าเมื่อเปิดหน้าต่าง
Alt + Shift + Tab: หมุนถอยหลังเมื่อเปิดหน้าต่าง
Alt + F: ปิดหน้าต่างปัจจุบัน เปิดกล่องข้อความส่วนของการปิดเครื่อง (Shut Down)
Alt + Spacebar: เข้าสู่ส่วน Shortcut menu บนหน้าต่างปัจจุบัน
Alt + Esc: หมุนวนระหว่างการเปิดโปรแกรมที่เปิดไว้แล้ว
Alt + Enter: เปิดส่วนของ Properties
Alt + PrtScn: จับภาพหน้าจอพร้อมคำสั่งเพื่อวางใน clipboard
Alt + Up Arrow: เลื่อนขึ้นไปยังแฟ้มระดับบนใน Windows Explorer (เหมือนปุ่มลูกศรขึ้นใน XP)
Alt + Left Arrow: แสดงแฟ้มก่อนหน้า
Alt + Right Arrow: แสดงแฟ้มถัดไป
Shift + Insert: CD/DVD Load CD/DVD โดยไม่ใช่คำสั่ง Autoplay or Autorun
Shift + Delete: ลบไฟล์แบบถาวร (ไม่ถูกส่งเข้าไปสู่ Recycle Bin)
Shift + F6: Cycle backward through elements in a window or dialog box
Shift + F10: เข้าสู่  context menu ที่เลือกไว้
Shift + Tab: Cycle backward through elements in a window or dialog box
Shift + Click: เลือกกลุ่มของรายการที่ติดต่อกัน
Shift + Click on a Taskbar button: เปิดส่วนตัวอย่างใหม่ของโปรแกรม
Shift + Right-click on a Taskbar button: เข้าสู่  context menu ที่เลือกไว้
Ctrl + A: เลือกทั้งหมด
Ctrl + C: คัดลอกส่วนที่เลือกไว้
Ctrl + X: ตัดส่วนที่เลือกไว้
Ctrl + V: วางส่วนที่เลือกไว้
Ctrl + D: ลบส่วนที่เลือกไว้Delete selected item
Ctrl + Z: ย้อนหลัง
Ctrl + Y: เดินหน้า
Ctrl + N: เปิดหน้าต่างใหม่ใน Windows Explorer
Ctrl + W: ปิดหน้าต่างปัจจุบันใน Windows Explorer
Ctrl + E: เลือกข้อความในส่วนของการค้นหาที่มุมขวาบนของหน้าต่าง
Ctrl + Shift + N: สร้างแฟ้มใหม่ (Create new folder)
Ctrl + Shift + Esc: เปิด Windows Task Manager
Ctrl + Alt + Tab:  (พร้อมปุ่มลูกศร) หมุนหน้าจอ
Ctrl + Alt + Delete: เข้าถึงส่วน Windows Security screen
Ctrl + Click: เลือกทีละหลายรายการ
Ctrl + Click and drag an item: เลือกไฟล์บางไฟล์ในแฟ้ม
Ctrl + Shift + Click and drag an item: สร้าง shortcut บางอันในแฟ้ม
Ctrl + Tab:  Move forward through tabs
Ctrl + Shift + Tab: Move backward through tabs
Ctrl + Shift + Click on a Taskbar button: เปิดตัวอย่างหน้าใหม่ด้วยสิทธิ์ Administrator
Ctrl + Click on a grouped Taskbar button: Cycle through the instances of a program in the group
F1: แสดง Help
F2: เปลี่ยนชื่อไฟล์
F3: เปิดการค้น
F4: แสดงรายชื่อ Address Bar
F5: Refresh
F6: หมุนวนไปข้างหน้าในส่วนของหน้าต่างหรือ dialog box
F7: แสดงประวัติคำสั่งใน Command Prompt
F10: Display hidden Menu Bar
F11: ขยายหน้าจอแบบ full screen
PrtScn: จับภาพหน้าจอ
Home: ย้ายไปด้านบนสุดของหน้าต่าง
End: ย้ายไปด้านล่างสุดของหน้าต่าง
Delete: ลบที่เลือกไว้
Backspace: แสดงแฟ้มก่อนหน้านี้ใน  Windows Explorer
Esc: Close a dialog box
Num Lock Enabled + Plus (+): แสดงเนื้อหาในแฟ้มที่เลือกDisplay the contents of the selected folder
Num Lock Enabled + Minus (-): ปิดแฟ้มที่เลือก
Num Lock Enabled + Asterisk (*): ขยาย subfolders ทั้งหมดที่อยู่ในแฟ้มที่เลือกไว้

กดปุ่ม Shift 5 ครั้งเพื่อเปิดหรือปิด StickyKeys
กดปุ่ม Shift ทางด้านขวาค้างไว้ 8 วินาทีเพื่อ เปิดหรือปิด FilterKeys
กดปุ่ม Num Lock ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อ เปิดหรือปิด ToggleKeys

ลองใช้ดูนะครับ ผมเชื่อว่า มันจะทำให้คุณใช้ windows 8 อย่างสนุกและง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ

ราคา Windows 8


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทาง Microsoft ได้ทำการเปิดตัวระบบปฎิบัติการใหม่ล่าสุดนั่นคือ Windows 8 โดยมีจุดเด่นก็คือหน้าตาที่มีสีสันมากขึ้น รวมทั้งการทำงานของระบบก็รวดเร็วและลื่นกว่า Windows รุ่นก่อนๆ หลายคนที่สนใจอยากจะใช้ Windows 8 อาจจะอยากรู้ว่า ราคาของ Windows 8 เป็นอย่างไรบ้าง วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ของนำข้อมูลนี้มาเสนอให้กับผู้ที่สนใจนะครับ

ในส่วนของราคาของ Windows 8 นั้น นอกจากจะแบ่งตามรุ่นก็คือ Windows 8 (ธรรมดา) กับ Windows 8 Pro แล้ว ยังมีการแบ่งตามประเภทของการซื้อด้วยนะครับ โดยมีแบบอัพเกรดจาก Windows เวอร์ชั่นเก่า กับซื้อใหม่ครับ

ราคา Windows 8 แบบอัพเกรดจาก Windows เวอร์ชั่นเก่า มีราคาดังนี้ครับ

  • Windows 8 Pro ( ทั้งแบบ 32 และ 64 bit) แบบอัพเกรดโดยผ่านโปรแกรม Windowsupgradeoffer.com (อัพเกรดจาก Windows 7 Home Basic ขึ้นไป ที่ลงมาพร้อมกับโน้ตบุ้คที่จำหน่ายในช่วงครึ่งปีหลัง 2555) ราคา $14.99 หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณไม่ถึงห้าร้อยบาท
  • Windows 8 Pro ( ทั้งแบบ 32 และ 64 bit) แบบ FPP  ชุดอัพเกรดจาก Windows 7 ราคา 1,999 บาท

Windows 8 SL (32-bit) สำหรับเครื่อง Slate PC ราคา 2,999 บาท

ราคาร Windows 8 สำหรับลูกค้าใหม่

  • Windows 8 (32-bit) ราคา 3,999 บาท
  • Windows 8 Pro (32-bit) ราคา 5,290 บาท

โดยกล่องบรรจุแผ่นติดตั้ง Windows 8 Pro นั้นจะมีให้เลือกสามแบบด้วยกันครับ

สนับสนุนใช้ของลิขสิทธิ์กันเยอะๆ นะครับ

วิธีการล้างเครื่องใหม่ (Reinstall) Windows 8


สำหรับผู้ที่ใช้งาน Windows 8 หลายท่านอาจจะรู้สึกประทับใจกับความเร็ว และหน้าตาที่ดูใช้งานง่าย แต่หลายคนอาจจะงงอยู่บ้าง หลายคนที่ลง Windows 8 แบบอัพเกรดอาจจะต้องการที่จะล้างข้อมูลเก่าทั้งหมดเพื่อให้ Windows 8 เหมือนออกมาจากโรงงานเลย วันนี้มานาคอมพิวเตอร์จะมาขอแนะนำ “วิธีการล้างเครื่องใหม่ (Reinstall) Windows 8”

ข้อดีของการล้างเครื่องใหม่ (Reinstall)

สำหรับการ Reinstall นั้นมีข้อดีก็คือ คุณจะได้ระบบปฎิบัติการ Windows 8 ที่ใหม่เอี่ยมอ่องเหมือนออกมาจากโรงงานใหม่ๆ โดยไม่ต้องมากังวลว่าจะเจอปัญหาบัักหรือ Error จากไฟล์หรือโปรแกรมเก่าๆ จากการอัพเกรดจากระบบปฎิบัติการเดิมเช่น XP, Vista หรือ Windows 7 โดยการ Reinstall จะเหมาะกับผู้ใช้งานที่ซื้อ Windows 8 แบบอัพเกรดจากระบบปฎิบัติการเดิม และต้องการจะล้างค่า Windows ในเครื่องทั้งหมด

วิธีการล้างเครื่องใหม่ (Reinstall) Windows 8

ขั้นแรก เมื่อคุณอยู่ในหน้า Metro ตามรูปด้านล่าง ให้คุณเลื่อนเม้าส์ไปที่มุมขวาบนของจอ เพื่อให้แถบเมนูด้านขวาแสดงขึ้นมา เสร็จแล้วเลือกที่ไอคอน “Setting” (รูปฟันเฟือง)

ขั้นตอนที่ 2 หน้าถัดมา ให้คุณเลือกที่หัวข้อ “Change PC Settings” ที่อยู่ด้านล่าง (ตรงลูกศรชี้ตามรูปด้านล่างครับ)

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อมาหน้า PC Settings ให้คุณเลือกที่แถบ General (หมายเลข 1) เสร็จแล้วให้เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด (หมายเลข 2) จะเห็นหัวข้อ Remove everything and reinstall Windows หากคุณต้องการจะ Reinstall ให้คลิ้กที่ “Get Started”

ระบบจะให้คุณยืนยันการทำงาน (อย่าลืมเลือกเฉพาะการล้างแค่ไดรฟ์ที่เก็บไฟล์ Windows เท่านั้นนะครับ และหากมีไฟล์สำคัญอย่าลืมทำการแบคอัพก่อนนะครับ)

โดยขั้นตอนการ Reinstall จะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที หลังจากนั้นคุณก็จะได้ระบบปฎิบัติการ Windows 8 แบบใหม่เอี่ยมอ่องมาเลยครับ (Clean Installtion) อย่าลืมตั้งค่าต่างๆ และลงโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ใหม่ทั้งหมดนะครับ

อย่าลืมติดตามทิปและวิธีการใช้งาน Windows 8 จากมานาคอมพิวเตอร์อีกนะครับ

โฆษณา Windows 8 ตัวแรกในประเทศไทย (Everything At Once)


เมื่อตะกี้ผมนั่งทำงานพร้อมกับเปิดโทรทัศน์ไปด้วย แอบเห็นแว้บๆ ว่า มีการโฆษณา Windows 8 ทางโทรทัศน์ในประเทศไทยแล้ว เลยอยากจะเอาคลิปโฆษณานี้มาฝากครับ

โดยโฆษณาชุดนี้มีความยาว 30 วินาที อยู่ภายใต้คอนเซ็บท์ที่ว่า Everything At Once (ทุกสิ่งครบ จบในเครื่องเดียว) โดยได้นักร้องสาว Lenka มาแสดงในโฆษณานี้ครับ ดูแล้วก็เข้าใจง่ายดีครับ เราลองไปดูโฆษณาตัวนี้กันนะครับ

Windows 8 เป็นระบบปฎิบัติการใหม่ล่าสุดของ Microsoft โดยมีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 26 ตุลาคมนี้ ซึ่งมาพร้อมหน้าจอ Start แบบใหม่ และระบบการรองรับทัชสกรีนเต็มรูปแบบ รวมถึงความเร็วโดยรวมของระบบ

อดใจรออีกนิดกับการเปิดตัว Windows 8 ในวันที่  26 ตุลาคมนี้

Window 8 และ Microsoft Surface เปิดตัว 25 ตุลาคมนี้แล้ว


หลังจากที่มีข่าวว่า Windows 8 ซึ่งเป็นระบบปฎิบัติการตัวล่าสุดของ Microsoft จะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2555 ก็ได้กำหนดการอย่างเป็นทางการแล้วครับ โดยจะเปิดตัว Windows ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 พร้อมกับเปิดตัวแทบเล็ตรุ่นใหม่อย่าง Microsoft Surface ด้วยครับ

โดยหน้าตาของบัตรเชิญจะเป็นตามรูปด้านล่างนี้ครับ

โดยในบัตรเชิญจะระบุรายละเอียดคร่าวๆ เกี่ยวกับการเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัว Windows 8 พร้อมกับการเปิดตัวแทบเล็ตอย่าง Surface ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 ถึง 15.00 น.

โดยตอนนี้ทาง Microsoft ยังไม่ได้มีการสรุปราคาของ Surface ว่าราคาค่าตัวจะอยู่ที่เท่าไหร่ หากแต่ Steve Ballmer ของ Microsoft ได้แย้มๆ ไว้ว่า มากกว่า 300 เหรียญ แต่ 700 – 800 เหรียญเป็นราคาที่น่าสนใจครับ

หากไว้มีความคืบหน้าทางมานาคอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลมาเสนอให้ทราบอีกครับ