ดาวน์โหลดบทเพลงทศพิธราชธรรม

บทเพลงทศพิธราชธรรม
หลังจากที่ทาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวท.) ได้มีการจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเนื้อหาเป็นการถ่ายทอดหลักทศพิธราชธรรม หวังให้ประชาชนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท นำหลักธรรม ๑๐ ประการ ไปใช้ดำเนินชีวิต หลายท่านอาจจะอยากดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ฟัง วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ขอนำไฟล์เพลงมาให้แก่ทุกท่านครับ

โดยคุณสามารถฟังเพลงทศพิธราชธรรมได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (http://www.culture.go.th) โดยฟังเพลงนี้ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ

http://www.culture.go.th/thai/images/stories/videos/R9.mp3

แต่ถ้าใครต้องการที่จะดาวน์โหลดเพลงนี้ (เป็นไฟล์นามสกุล .zip) คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ดาวน์โหลดบทเพลงทศพิธราชธรรม

ขนาดไฟล์ 6.1 MB

 

รายละเอียดบทเพลงทศพิธราชธรรมที่น่าสนใจ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการ “ทศพิธราชธรรม” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำหลักทศพิธราชธรรม พระธรรมแห่งพระราชา ๑๐ ประการ ประกอบด้วย

 1. ทาน (การให้)
 2. ศีล (การประพฤติงาม)
 3. บริจาค (การเสียสละ)
 4. อาชชวะ (ความซื่อตรง)
 5. มัททวะ (ความอ่อนโยน)
 6. ตบะ (ความเพียร)
 7. อักโกธะ (ความไม่โกรธ)
 8. อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน)
 9. ขันติ (ความอดทน)
 10. อวิโรธนะ (ความไม่คลาดจากธรรม)

ซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระองค์ใช้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองให้มีความเป็นธรรมและยังประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยเสมอมา และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ จึงได้จัดทำบทเพลงเพื่อเผยแพร่หลักทศพิธราชธรรม ให้แพร่หลายและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรต่อไป

โดยบทเพลง “ทศพิธราชธรรม” นี้ ประพันธ์คำร้อง โดยศิลปินแห่งชาติ ได้แก่

 • นายชาลี อินทรวิจิตร
 • นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 • นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี(สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์)
 • คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิตและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

ประพันธ์ทำนองโดย

 • นายวิรัช อยู่ถาวร
 • นายจิรวุฒิ กาญจนะผลิน

เรียบเรียงเสียงประสานโดย

 • นายกิตติ ศรีเปารยะ อาจารย์สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขับร้องโดย

 • คุณรัดเกล้า อามระดิษ
 • คุณสุรุจ ทิพากรเสนี

ในส่วนของการเผยแพร่บทเพลง “ทศพิธราชธรรม” กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำเป็นซีดีเพลงเพื่อจัดส่งไปยังสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ และประชาชนทั่วไปสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ www.culture.go.th

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.